Welkom bij Beslist Feminist!

Beslist Feminist is de blog van de Vrouwenraad. We verenigen diverse stemmen die zich uitspreken over feminisme in het dagdagelijkse leven. Hierbij tellen niet enkel de luidste stemmen en grootste acties. Iedereen kan op zijn/haar/hun manier iets bijdragen en elke stap hoe groot of klein helpt ons vooruit naar een (meer) gendergelijke samenleving. 


Met de Blog Beslist Feminist willen we een breder spectrum van het feminisme tonen en de negatieve beeldvorming erover doorbreken. Hierdoor gaan de verschenen bijdrages van persoonlijke anekdotes tot favoriete films met een feministische inslag. Ook zoeken we ‘de mens achter de feminist’. 


Lees de laatste bijdrage van Aviva Dierckx met als titel “De 16 en het glazen plafon: het politieke spel als het ‘voor echt is ‘…” 

INITIATIEF VAN DE VROUWENRAAD

De Vrouwenraad is een koepelorganisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen en rechten voor m/v/x in een diverse samenleving. Onze missie is om geweld op vrouwen en meisjes te bannen, stereotypering en seksisme zichtbaar te maken en bestrijden, en de transitie naar een zorgzame samenleving te ondersteunen. 


HOE? 

Via lobbywerk, onze nieuwsbriefpodcast, social media, workshops, deelname aan panelgesprekken en debatten, uitwerking en coördinatie van relevante projecten

Blijf op de hoogte wanneer een blogpost verschijnt. Vul hieronder je emailadres in.